Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü

Program Çıktıları

  1. PROGRAMIN ÖĞRENİM ÇIKTILARI

ALANA ÖZGÜ YETKİNLİKLER VE GENEL YETKİNLİKLER

SANAT TARİHİ  Programı Öğrenim Çıktıları

 

No

 

SANAT TARİHİ Programı Öğrenme Çıktıları (Bilgi, Beceri ve Kişisel ve Mesleki Yetkinlikler

Öğrenme-öğretme Yöntemleri

Değerlendirme Yöntemleri

Bilgi ve Beceri 

Kuramsal

PÇ1

Sanat Tarihi disiplini ile ilgili kavram, fikir ve verileri sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceleme, analiz etme, tartışma ve bilimsel kanıtlara dayalı yorum geliştirebilme becerisi.

Ders anlatımı

Tartışmalı ders

Çeşitli ödevler

Okuma

Arşiv çalışmaları

Ara Sınav

Final Sınavı

PÇ2

Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı, Erken Hıristiyan ve Bizans Sanatları Tarihi Anabilim Dalı, Türk Dünyası ve Ortaçağ Kültürleri Arkeolojisi Anabilim Dalı, Genel Sanat Tarihi Anabilim Dalı bilgisine hakim olma. Bu anabilim dalların kapsamında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma becerisi.

PÇ3

Sanat Tarihi Bilimini karşılaştırmalı bir boyutta öğrenme becerisi. Sosyal bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

PÇ4

Sanat Tarihi araştırmaları için bilgi kaynaklarını uygun biçimde kullanma ve tespit etme yeteneği. Sosyal bilimler  alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturma becerisi.

Bilişsel

PÇ5

Geçmiş kültürler ve kültürler arası ilişkiler hakkında eleştirel bilinç seviyesi oluşturma becerisi.

Ders anlatımı

Tartışmalı dersler

Ödevler

 

Kişisel ve Mesleki Yetkinlikler

PÇ6

Geçmiş toplumların sosyo-ekonomik yapıları, yaşam biçimleri hakkında bilinçlenme becerisi. Sosyal bilimler alanında karşılaşılan sorunları en uygun araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak çözümleyebilme.

Uygulamalı

PÇ7

Geçmiş kültürleri anlamaya yönelik olarak sanat tarihi araştırma metotlarını kullanma kabiliyeti ve bilgisini geliştirme. Sosyal bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri toplumun eğitim, kültür ve sanat seviyesinin yükseltilmesi yönünde kullanabilme.

Kazı çalışmaları

Yüzey araştırmaları

Ödevler

Rapor sunma

Bilimsel destekli sunular

PÇ8

Sanat Tarihi kazı ve yüzey araştırmalarında mesleki bilgi ve beceri geliştirebilme. Bu alanlarda  ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

PÇ9

Sanat Tarihi çalışma alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlama ve sentez becerileri. Alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirebilme.

 

PÇ10

Sanat Tarihi araştırma, kazı v.b.çalışmaların gerektirdiği mimari ve eser çizimi, fotoğraf çekimi, bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olmak. Eğitim, kültür ve sanat alanlarında yürütülen çalışmalarda bireysel olarak bağımsız çalışma ve/veya ekip çalışmalarında sorumluluk alarak çözüm üretebilme.

 

Genel

PÇ 11

Sanat Tarihi alanında elde edilen bilgi ve becerileri doğru bir şekilde kullanarak yazabilme becerisi.  Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini kullanarak toplumda kültür ve sanat duyarlılığını geliştirme.

Okuma

Arşiv çalışmaları

Sempozyum ve paneller

Rapor sunma

Bilimsel destekli sunular

PÇ 12

Sanat Tarihi ile ilgili konularda alan hakkında bilgisi olmayan kişileri bilgilendirerek toplum bilinçlenmesine katkıda bulunma ve yetkin bir sanat tarihi anlayışını ifade edebilme. Beşeri bilimler alanındaki güncel gelişmeleri ve yürütülen projeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara uygun iletişim araçlarıyla aktarma.

 

 

PÇ 13

Disiplinin temel unsurlarına dayana dökümanları uygun biçimde organize edebilme ve özetleme yeteneği. Beşeri bilimler alanıyla ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve duyurulması aşamalarında bilimsel, kültürel, sanatsal, toplumsal ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri anlatır.