Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü

FEDEK Program Ölçütleri

Bu program ölçütleri, başlığında 'Sanat Tarihi' nitelemesi bulunan programlar için geçerlidir. Mezunların, programın öngördüğü amaçlar doğrultusunda aşağıdaki alanlarda bilgi, beceri ve yetkinlik kazandığı kanıtlanmalıdır.

 

1 Sanat tarihi ile ilgili bilgi ve verileri, belirli bir araştırma metodu çerçevesinde değerlendirerek bilimsel bir yaklaşım sergileyebilme,
2 Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanılarak sanat tarihini anlayıp kavrayabilme,
3 Sanat tarihi alanında bilimsel temellere dayalı bir öğrenme yetkinliği sahip olma,
4 Sahip oldukları bilgi birikimi ve temel metotlarla sanat tarihi alanında çalışmalar yapabilme,
5 Sanat eserleri vasıtasıyla geçmiş kültürleri tanıma ve bunlarla günümüz arasında bağ kurabilme yetisini kazanma,
6 Sanat tarihi disiplini içerisindeki çalışmalarla alanındaki problemleri çözümleyebilme,
7 Sanat tarihi araştırmaları için bilgi kaynaklarına ulaşır ve bunları uygun biçimde kullanabilme,
8 Sanat tarihi alanında edindiği bilgileri etkin biçimde sunarak tartışabillme,
9 Alanıyla ilgili etkinliklerde grup çalışmaları yapabilme,
10 Sanat eserlerini çizim ve fotoğraflama yöntemleri ile belgeleyebilme,
11 Bir sanat eserini tanıma ve yorumlama yetisine sahip olabilme,
12 Arkeolojik kazı ve alan araştırması becerisine sahip olabilme,
13 Sanat tarihi ile ilgili temel kavram ve kuramları tanımlayarak açıklayabilme,
14 Sanat tarihi çalışma alanı ile ilgili verilerin toplayarak yorumlayabilme ve sentezleyebilme,
15 Kendi alanlarındaki çalışma ve projelerde sanat tarihinin bilimsel çalışma yöntemlerini uygulayarak sonuca ulaşma.